آموزش جامع و کامل آزمون MSRT

در بخش گرامر، با عنایت به ۷ سال سابقه تدریس و شناسایی تمام نقاط قوت و ضعف دانشجویان، تمام مباحث گرامری از جمله : گروه اسمی، گروه فعلی، صفات و قیود، حروف ربط، حروف اضافه، جمله واره های وصفی و قیدی، جملات شرطی، اینورژن (وارونگی)، جملات سببی و… به زبانی ساده و کاربردی و با حداقل ۳ شیوه تدریس شده اند.

نکتۀ قابل توجه این است که ضمن این دوره حدود ۹۰۰ تست گرامری (تألیفی و آزمون های گذشته) بررسی و پاسخ داده شده اند؛ در این بخش تمام ترفندهای تست زنی آموزش داده شده و یک کلمه نیز ترجمه نشده است.