مقالات آکادمی حسام ( ۲۹ پست )

حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی

/
درس ششم : حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی   به درس ششم از مجموعه آموزش های گر…

حرف تعریف در زبان انگلیسی

/
درس پنجم : حرف تعریف در زبان انگلیسی   به درس پینج از آموزش گرامر مجموع…

معرفی خود با ضمیر+be در زبان انگلیسی

/
درس چهارم: معرفی خود با ضمیر+be در زبان انگلیسی     …

شکل کوتاه be در زبان انگلیسی

/
درس سوم: شکل کوتاه be در زبان انگلیسی   در شکل محاوره ای از زبان انگلیس…

صرف فعل be در زبان انگلیسی

/
درس دوم : صرف فعل be در زبان انگلیسی   به درس ۲ از مجموعه آموزش گرام…

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

/
درس اول : ضمایر شخصی در زبان انگلیسی   به درس اول از مجموعه دروس گرامر …