مقالات آکادمی حسام ( ۲۹ پست )

Demonstrative Pronouns hesamacademy

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته نزدیک و دور تقسیم می‌شوند و بسیار پرکاربرد هستند. این درس شما را با انواع ضمایر اشاره و کاربردهایشان آشنا می‌کند.
زمان حال کامل / حسام آکادمی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

/
زمان حال کامل در زبان انگلیسی این درس درباره زمان حال کامل د…
انواع قیدها / حسام آکادمی

انواع قیدها در زبان انگلیسی

/
انواع قیدها Types of Adverbials قید در زبان انگل…
صفات در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

صفات در زبان انگلیسی

/
صفات Adjectives صفت‌ها اسم را توصیف می‌ک…
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

افعال در زبان انگلیسی

/
افعال Verbs افعال واژه‌هایی هستند که یا نشان‌ده…
ضمایر شخصی در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

/
ضمایر شخصی Personal Pronouns "ضمیر شخصی" (perso…
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

زمان حال استمراری

/
حال استمراری Present Continuous حال استمراری (the…
زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

/
زمان حال ساده آموزش گرامر و کاربرد Simple Present Tense  …
لباس ها در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

لباس ها به زبان انگلیسی

/
درس بیست و دوم : لباس ها به زبان انگلیسی در ابتدا یه نکته درباره کلمه لباس …
حالت جمع در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

حالت جمع به زبان انگلیسی

/
درس بیست و یکم: حالت جمع به زبان انگلیسی در انگلیسی مهم مانند فارسی اسامی از…
کارهای روزمره در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

کارهای روزانه به زبان انگلیسی

/
درس بیستم :  کارهای روزانه به زبان انگلیسی   جملات ح…
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

قید های تکرار به زبان انگلیسی

/
درس نوزدهم: قید های تکرار به زبان انگلیسی   به درس…