صفات در زبان انگلیسی

صفات در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

صفات در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

صفات

Adjectives

صفت‌ها اسم را توصیف می‌کنند و کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکان‌ها و … را بیان می‌کنند. صفات تنها یک شکل و ساختار دارند، یعنی چه برای اسم مفرد چه اسم جمع از یک حالت صفت استفاده می‌کنیم. در زبان انگلیسی برخلاف زبان فارسی صفات قبل از اسم می‌آیند. به مثال‌ها نگاه کنید:

.They have a beautiful house

آنها یک خانه زیبا دارند.

. We saw a very exciting film last night

ما دیشب یک فیلم بسیار جذاب دیدیم.

برخی از صفت‌ها تنها بعد از افعال ربطی (link verb) می‌آیند. نمونه‌هایی از این افعال be، appear, become, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, and turn هستند.

(برای اطلاعات بیشتر به بخش افعال ربطی مراجعه کنید.)

(برای اطلاعات بیشتر درباره این صفت‌ها به بخش ترتیب صفات مراجعه کنید.)

. Their house is beautiful

خانه آنها زیبا است.

. That film looks interesting

آن فیلم به نظر جالب می‌آمد.

نکته

صفت‌ها تنها یک شکل و ساختار دارند، یعنی چه برای اسم مفرد چه اسم جمع، چه مونث و چه مذکر از یک حالت صفت استفاده می‌کنیم.

a young man

یک مرد جوان

young men

مردان جوان

young women

زنان جوان

 

 

اگر قبل از صفتی که یک کلمه است، حرف تعریف the بیاید، آن صفت تبدیل به عبارت اسمی می‌شود و به معنای افرادی است که دارای آن صفت باشند، مثلا:

the young, the old, the dead, the English

جوانان، سالخوردگان، مردگان، انگلیسی‌ها