آموزش جامع و کامل آزمون IELTS

در بخش گرامر، با عنایت به ۷ سال سابقه تدریس و شناسایی تمام نقاط قوت و ضعف دانشجویان، تمام مباحث گرامری از جمله : گروه اسمی، گروه فعلی، صفات و قیود، حروف ربط، حروف اضافه، جمله واره های وصفی و قیدی، جملات شرطی، اینورژن (وارونگی)، جملات سببی و… به زبانی ساده و کاربردی و با حداقل ۳ شیوه تدریس شده اند.

نکتۀ قابل توجه این است که ضمن این دوره حدود ۹۰۰ تست گرامری برای تثبیت یادگیری بررسی و پاسخ داده شده اند.

بسته های جامع آموزشی آکادمی حسام

آخرین یاداشت های وبلاگ آکادمی

لباس ها در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
حالت جمع در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
کارهای روزمره در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
سوالی کردن با do
فعل کمکی do در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی