آموزش جامع و کامل آزمون TOEFL

باز هم برای اولین بار آموزش ویدئویی کلوزتست با نابغه زبان ایران استاد حسام گودرزی؛ هیچ مدرسی تاکنون کلوزتست را آموزش نداده است؛ در این فایل های ویدئویی ۴۰ کلوزتست بررسی شده است و تمام تکنیک ها و ترفندهای تست زنی در زمانی اندک آموزش داده می شوند.

پس با خیال راحت به فکر درصدهای بالا باشید نه فقط قبول شدن {که البته اون هم با آموزش های دیگران که صرفاً گرامر هست، امکان پذیر نیست}

بسته های جامع آموزشی آکادمی حسام

آخرین یاداشت های وبلاگ آکادمی

لباس ها در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
حالت جمع در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
کارهای روزمره در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
سوالی کردن با do
فعل کمکی do در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی